12.12.2017

Και οι εγγυητές στα δάνεια πρέπει να προσφύγουν στο νόμο Κατσέλη-Σταθάκη...

Κατασχέσεις και πλειστηριασμοί   εκτός από τους χιλιάδες δανειολήπτες τα δάνεια των οποίων έχουν «κοκκινίσει» και  οι εγγυητές που έχουν συνυπογράψει για τη χορήγηση των δανείων. Εγγυητές που έχουν αναλάβει απέναντι στην τράπεζα την ευθύνη ότι θα καταβάλουν την οφειλή σε περίπτωση που ο δανειολήπτης δεν αποπληρώσει το δάνειο βρίσκονται αντιμέτωποι με πλειστηριασμούς και κατασχέσεις για  χρέη που δεν έχουν δημιουργήσει οι ίδιοι.

Όπως αναφέρουν νομικοί και τραπεζίτες μεγάλος αριθμός ακινήτων που πλειστηριάζονται σήμερα ή πρόκειται να βγουν στο σφυρί τους επόμενους μήνες αφορούν περιουσιακά στοιχεία εγγυητών κόκκινων δανειοληπτών.

Το πρόβλημα των εγγυητών είναι τεράστιο και αφορά κυρίως σε συγγενικά πρόσωπα ή πρόσωπα που προέρχονται από το στενό περιβάλλον του δανειολήπτη. Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και των συμβάσεων που υπογράφονται με τις τράπεζες ευθύνονται για όλο το ποσό που έχουν εγγυηθεί ανεξάρτητα από τον δανειολήπτη.

Αυτό συμβαίνει, ότι ακόμη και αν ένας υπερχρεωμένος δανειολήπτης προσφύγει  στο Ειρηνοδικείο μέσω του νόμου Κατσέλη και εξασφαλίσει μια ευνοϊκή δικαστική απόφαση, η τράπεζα θα μπορεί στη συνέχεια να διεκδικήσει από τους εγγυητές τη ζημιά που θα υποστεί.

Ο εγγυητής δεν προστατεύεται από την απόφαση που εξέδωσε το δικαστήριο για τον πρωτοφειλέτη και πρέπει να κάνει ξεχωριστή αίτηση. Ανάλογα με την οικονομική του κατάσταση θα εκδοθεί η απόφαση, η οποία μπορεί να είναι διαφορετική, ίσως μη απαλλακτική, σε σχέση με του κυρίως οφειλέτη.

Η ύπαρξη εγγυητών στα περισσότερα δάνεια που έχουν συναφθεί τα προηγούμενα χρόνια κάνει το πρόβλημα ιδιαιτέρως μεγάλο καθώς εγγυητές υπάρχουν σε συμβάσεις καταναλωτικών δανείων αλλά και στεγαστικών και επιχειρηματικών δανείων.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι εγγυητές

Βασικό είναι να γνωρίζουν οι εγγυητές ότι θα πρέπει ν΄ ανταποκρίνονται στις οχλήσεις των τραπεζών διότι διαφορετικά μπορεί να χαρακτηριστούν ως μη συνεργάσιμοι και να μην μπορούν να βρουν λύση στο πρόβλημα.

Σύμφωνα με νομικούς, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ακόμα και εάν ο οφειλέτης προσφύγει για να υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη - Σταθάκη ή έχει υπαχθεί στον νόμο, δεν παύουν οι δικές τους υποχρεώσεις καθώς οι πιστωτές διατηρούν δικαιώματα κατά του εγγυητή ακόμα και μετά τη ρύθμιση των χρεών ή την απαλλαγή του οφειλέτη, και μπορούν να αξιώσουν μέρος ή το σύνολο της οφειλής .

Για τον λόγο αυτό οι εγγυητές θα πρέπει να προχωρούν από μόνοι τους σε αναζήτηση των ένδικων μέσων, όπως για παράδειγμα προσφυγή στον νόμο Κατσέλη - Σταθάκη εφόσον πληρούν τους όρους για να προστατέψουν τη δική τους περιουσία ή σε ρυθμίσεις με τις τράπεζες στο πλαίσιο εξωδικαστικών συμβιβασμών.

Ανάλογες ευθύνες έχουν σε σχέση με οφειλές και όσοι κληρονόμοι δεν έχουν αποποιηθεί κληρονομιά θανόντος ο οποίος είχε όφειλες. Εάν ο θανών είχε ξεκινήσει τη διαδικασία του νόμου Κατσέλη και πέθανε πριν από τον δικαστικό συμβιβασμό ή πριν από την απόφαση για ρύθμιση των χρεών του προκειμένου να προστατευθούν οι κληρονόμοι από τα χρέη, θα πρέπει να ξεκινήσουν στο όνομά τους και για λογαριασμό τους τη διαδικασία, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου Κατσέλη - Σταθάκη. Αντίθετα εάν υπάρχει απόφαση ρύθμισης, τότε αυτή τούς καλύπτει.


11.29.2017

Νεότερες ακόμη πιο ευνοϊκές αποφάσεις των Ειρηνοδικείων για τους δανειολήπτες

Το σκεπτικό

«Η κατ’ άρθρο 2 παρ. 1 Συντάγματος, πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας να σέβεται και να προστατεύει την αξία του ανθρώπου θέτει ως όριο κάθε πολιτειακής πράξης, συνεπώς και της δικαστικής απόφασης, τη διατήρηση εκείνων των συνθηκών διαβιώσεως του πολίτη που θα του επιτρέπουν να ζει με αξιοπρέπεια».

Μια «κατώτερη δικαστής», ειρηνοδίκης Πειραιά, ορίζει στο σκεπτικό της απόφασής της, τόσο απλά και κατανοητά, την «κόκκινη γραμμή» για κάθε πολιτειακή πράξη αλλά και για κάθε δικαστική απόφαση... Και αυτή είναι η αξιοπρέπεια του πολίτη.

Στη συνέχεια του σκεπτικού της, που περιποιεί τιμή στη Θέμιδα, η ειρηνοδίκης Πειραιά, η οποία δεν θα γίνει ποτέ διάσημη όπως κάποιοι δικαστές ανώτατων δικαστηρίων που επιλύουν σημαντικές διαφορές δημόσιου συμφέροντος, αλλά το όνομά της έχει γραφτεί ανεξίτηλα στις ψυχές της οικογένειας της οποίας διέσωσε το σπίτι, γράφει:

«Περαιτέρω, η διάταξη του αρθρ.388 ΑΚ, σε συνδυασμό με την αρχή της καλόπιστης εκτέλεσης των ενοχών που καθιερώνεται από τη διάταξη του άρθρ. 288 ΑΚ, στοχεύει στην οριοθέτηση της παροχής του οφειλέτη και την επαναφορά της ισορροπίας μεταξύ των μερών, αφού ληφθεί υπόψη η παροχή εκείνου που διαταράχθηκε λόγω διαφόρων απρόβλεπτων περιστατικών, χωρίς να παραβλέπεται η ασφάλεια των συναλλαγών και γενικότερα του Δικαίου. Εξάλλου, η υποχρέωση των πολιτών και ο εξ αυτής αποκλεισμός του από την οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα οδήγησε στη θέσπιση του Ν. 3869/2010, με σκοπό την απελευθέρωση των οφειλετών από την κατάσταση παραγωγικής αδράνειας και εγκλωβισμού στην οποία έχουν περιέλθει, γίνεται δε μνεία ότι υπερχρεωμένο είναι το νοικοκυριό εκείνο, του οποίου, μετά την αφαίρεση των αναγκαίων δαπανών για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών, το εναπομείναν υπόλοιπο των εισοδημάτων δεν επαρκεί για την εκ μέρους του οφειλέτη εκπλήρωση των ληξιπρόθεσμων και μη οφειλών του προς τους πιστωτές του. Βασικότερες αιτίες υπερχρέωσης θεωρούνται η εισοδηματική στενότητα, τα υψηλά επιτόκια στον χώρο της καταναλωτικής πίστης, οι επιθετικές πρακτικές προώθησης των πιστώσεων, οι ατυχείς προγραμματισμοί, αλλά και τυχόν απρόβλεπτα γεγονότα στη ζωή των δανειοληπτών».

Απαντώντας δε στο πάγιο επιχείρημα των τραπεζών περί δολιότητας των δανειοληπτών, επισημαίνει: Δεν νοείται δολιότητα του οφειλέτη μόνο βάσει του γεγονότος ότι προέβη σε ανάληψη υποχρεώσεων των οποίων η εξυπηρέτηση είναι επισφαλής, αλλά απαιτείται και πρόκληση άγνοιας της επισφάλειας στους πιστωτές του, ούτε στην περίπτωση που ο οφειλέτης έκανε χρήση αναχρηματοδοτήσεων για να εξασφαλίσει επίπεδο ζωής ανώτερο εκείνου που του επέτρεπε το εισόδημά του ή όταν απλώς δεν βρίσκεται σε συνεχή αναζήτηση αύξησης των εισοδημάτων του ή των περιουσιακών του στοιχείων».

Ευθύνες στις τράπεζες

Στο σκεπτικό μιας ακόμη απόφασης που αντικατοπτρίζει την πάγια νομολογία των Ειρηνοδικείων της χώρας, με την οποία αποδίδεται τεράστια ευθύνη στα πιστωτικά ιδρύματα για την ανεύθυνη και εγκληματική πολιτική τους απέναντι στους δανειολήπτες αλλά και στην ελληνική οικονομία, αναφέρεται:

«Τα υψηλά επιτόκια στον χώρο ιδίως της καταναλωτικής πίστης, οι επιθετικές πρακτικές προώθησης των πιστώσεων, ατυχείς προγραμματισμοί, απρόβλεπτα γεγονότα στη ζωή (απώλεια εργασίας κ.ά.) αποτέλεσαν παράγοντες που, δρώντας υπό την απουσία θεσμών συμβουλευτικής υποστήριξης των καταναλωτών σε θέματα υπερχρέωσης, συνέβαλαν ανενόχλητα στην αυξανόμενη υπερχρέωση νοικοκυριών που, αδυνατώντας εν συνεχεία να αποπληρώσουν τα χρέη τους, υπέστησαν και υφίστανται τις αλυσιδωτά επερχόμενες καταστροφικές συνέπειές της, προκειμένου δε να αντιμετωπιστεί το πραγματικό, ιδιαίτερα μεγάλο και οξυμένο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας κατά τρόπο ουσιαστικό, σύγχρονο, θεσμικό, εναρμονισμένο με τις επιταγές ενός σύγχρονου κοινωνικού κράτους δικαίου, οδήγησαν στη θέσπιση των διατάξεων αυτών του νόμου, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει».

Ενδεικτικές αποφάσεις υπέρ αιτούντων για υπαγωγή στον νόμο Κατσέλη

Υπόθεση 1
- Ο αιτών είχε λάβει στεγαστικό δάνειο 240.000 ευρώ όταν οι συνολικές αποδοχές του ίδιου και της συζύγου του ανέρχονταν στις 6.000 ευρώ. Έναν χρόνο μετά τη λήψη του δανείου έχασαν κι οι δύο τη δουλειά τους. Τρία χρόνια –κατά τη συζήτηση της αίτησης– μετά, είχε βρει δουλειά μόνο ο σύζυγος, με μηνιαίες αποδοχές 1.300 ευρώ – όσο ήταν και η μηνιαία δόση του δανείου.

Η απόφαση που εκδόθηκε (Ειρηνοδικείο Κρωπίας) προέβλεπε ότι από την έκδοση της οριστικής απόφασης (Ιούνιο του 2015 ) και για δύο χρόνια δεν καταβάλλεται καμία δόση στην τράπεζα. Στη συνέχεια θα καταβάλλονται 350 ευρώ και μετά την πενταετία και για είκοσι χρόνια θα καταβάλλονται 200 ευρώ τον μήνα. Το δάνειο κουρεύτηκε κατά 72%.

Υπόθεση 2
- Η οικογένεια, με δύο ανήλικα παιδιά, είχε λάβει τέσσερα καταναλωτικά δάνεια ύψους 120.000 ευρώ, για την αναπαλαίωση ενός σπιτιού του 1930 (από κληρονομιά). Κατά τη συζήτηση της αίτησής τους η σύζυγος, που νοσεί με σκλήρυνση κατά πλάκας, λάμβανε επίδομα 700 ευρώ και ο ιδιωτικός υπάλληλος σύζυγος, ο οποίος είχε υποστεί έμφραγμα, λάμβανε μισθό 610 ευρώ. Οι δόσεις δανείων ανέρχονταν συνολικά στα 900 ευρώ μηνιαίως. Με την προσωρινή απόφαση έπεσαν στα 100 ευρώ.

Το Ειρηνοδικείο Αθήνας στην οριστική του απόφαση κούρεψε το δάνειο στις 44.000 ευρώ και όρισε να καταβάλλονται 50 ευρώ μηνιαίως για τρία χρόνια και στη συνέχεια όρισε 240 δόσεις από 184,93 τον μήνα.

Υπόθεση 3
- Η αιτούσα 54χρονη, άνεργη, με μηδενικό ατομικό εισόδημα, παντρεμένη με δύο παιδιά ενήλικα. Ο σύζυγος, συνταξιούχος, λάμβανε όταν κατατέθηκε η αίτηση 985,35 ευρώ σύνταξη και επικουρική της τάξης των 146 ευρώ. Και οι δύο γιοι της οικογένειας ήταν άνεργοι. Ο σύζυγος πάσχει από κατάθλιψη καθώς και εμμένουσα οσφυαλγία-δισκοπάθεια σε πολλαπλά επίπεδα.

Η αιτούσα χρωστούσε σε δύο τράπεζες συνολικό ποσό 96.386,55 ευρώ. Η δόση των στεγαστικών αυτών δανείων ανερχόταν σε 500 ευρώ μηνιαίως. Όταν λήφθηκαν τα δάνεια, το μηνιαίο εισόδημα του συζύγου ανερχόταν στα 1.800 ευρώ.

Το σύνολο των χρεών ξεπέρασε τις 170.000 ευρώ και τώρα θα καταβάλει περί τις 70.000 ευρώ σε βάθος εικοσαετίας.

Στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται ότι «έχει περιέλθει χωρίς δόλο σε γενική και μόνιμη αδυναμία πληρωμής και, λόγω της ηλικίας της (54 ετών) αλλά και της οικονομικής ύφεσης που διέρχεται η χώρα μας, δεν μπορεί να ανεύρει εργασία ούτε η ίδια ούτε τα δύο τέκνα της ενόψει του υψηλότατου ποσοστού ανεργίας στις νέες ηλικίες. Η αντικειμενική αξία της κατοικίας στην οποία διαμένει όλη η οικογένεια προσδιορίζεται στις 57.204.53 ευρώ και η εμπορική στις 75.000 ευρώ».

Η οριστική απόφαση διατάσσει μηδενικές καταβολές επί τετραετία. Εξαιρεί από την εκποίηση το 50% της πλήρους κυριότητας του όμορου σε σχέση με το οικόπεδο που βρίσκεται η κύρια κατοικία της αιτούσας οικοπέδου. Εξαιρεί από την εκποίηση το 100% της πλήρους κυριότητας της κατοικίας της και ορίζει να καταβάλει μετά την τετραετία και σε βάθος εικοσαετίας στην πρώτη τράπεζα 265 ευρώ τον μήνα και στη δεύτερη τράπεζα μετά την εικοσαετία 247 ευρώ για λίγους μήνες, οπότε και επέρχεται εξόφληση.

Υπόθεση 4
- Με άλλη απόφαση του Ειρηνοδικείου Λάρισας, υπερχρεωμένος δανειολήπτης –ανθυπολοχαγός του Ελληνικού Στρατούαπαλλάχθηκε από δυσβάστακτο χρέος. Σύμφωνα με την απόφαση, οι συνολικές οφειλές του ήταν 227.756,21 ευρώ σε δύο τράπεζες.

Όπως αναφέρεται στη δικαστική απόφαση, ο ανθυπολοχαγός είδε τις αποδοχές του μαζί με της συζύγου του να μειώνονται κατά 4.000 ευρώ ετησίως λόγω των συνεχών μειώσεων των μισθών τους.

Επιβλήθηκε η καταβολή συνολικά 58.500 ευρώ μέσα σε 24 έτη και διαγράφτηκε το υπόλοιπο ποσό των 169.256 ευρώ, δηλαδή το ποσοστό διαγραφής έφτασε το 74,5% μετά την κανονική εφαρμογή της αποφάσεως.

Υπόθεση 5
- Άλλη απόφαση, από το Ειρηνοδικείο Αθήνας, που αφορά ημιαπασχολούμενη μητέρα ανήλικου παιδιού. Ορίστηκε τριετής περίοδος χάριτος και μετέπειτα καταβολή δόσης ύψους μόλις 206 ευρώ.

Υπόθεση 6
- Με άλλη απόφαση, πάλι του Ειρηνοδικείου Αθήνας, διασώθηκε 52χρονη ιδιωτική υπάλληλος η οποία έπαθε κατάθλιψη λόγω ανεργίας και είχε μάλιστα αυτοδηλητηριαστεί. Σήμερα τη συντηρεί η μητέρα της με σύνταξη 600 ευρώ. Η γυναίκα χρωστούσε σε τρεις τράπεζες περί τις 50.000 ευρώ. Με την οριστική απόφαση θα πληρώνει μόνο για τέσσερα χρόνια από 50 ευρώ τον μήνα.

Υπόθεση 7
- Το Ειρηνοδικείο Θήβας κούρεψε χρέος άνεργου δανειολήπτη ύψους 135.000 ευρώ κατά 83%. Του όρισε να καταβάλλει επί πενταετία σε δυο τράπεζες συνολικά 100 ευρώ τον μήνα. Όταν υπέβαλλε την αίτηση, επρόκειτο για άνεργο 52χρονο μηχανουργό, με άνεργη σύζυγο και δύο ανήλικα παιδιά.

Υπόθεση 8
Πρόκειται για μια γυναίκα, αγρότισσα από την Δυτική Αχαΐα, η οποία προσέφυγε στο Ειρηνοδικείο Πατρών καθώς είχε χρέη ύψους 436.000 ευρώ και δύο αγροτικά ακίνητα υπό κατάσχεση. Υποστήριξε ότι αδυνατούσε να τα αποπληρώσει και το Δικαστήριο προέβη σε κούρεμα της τάξεως του 90% περίπου!
Αποφάσισε ότι θα καταβάλλει το ποσό των 250 ευρώ για 60 μήνες,δηλαδή της επιδίκασε το συνολικό ποσό των 15.000 ευρώ σε μια πενταετία και διέσωσε τα δύο ακίνητα.
«Μια γενναία απόφαση που ελήφθη από το Ειρηνοδικείο Πατρών και αποδεικνύει ότι υπάρχει ελπίδα για τους δανειολήπτες από την ορθή εφαρμογή του Νόμου Κατσέλη, ο οποίος θα έχει ισχύ μέχρι τις 31 -12 -2018. Θα πρέπει λοιπόν οι δανειολήπτες – φυσικά πρόσωπα να σπεύσουν να ενταχθούν στο Νόμο, καθώς δεν μπορούν να κάνουν χρήση του εξωδικαστικού μηχανισμού».


Εκκρεμούν 400.000 αιτήσεις

Για να αντιληφθεί κανείς το σπουδαίο έργο που επιτελούν τα τελευταία χρόνια τα Ειρηνοδικεία της χώρας (μόνο στην περιφέρεια Αττικής υπάρχουν 20), αρκεί να επισημανθεί ότι από την αρχική εφαρμογή του νόμου τον μήνα Αύγουστο του έτους 2010 έχουν εκδοθεί σε πανελλαδικό επίπεδο χιλιάδες δικαστικές αποφάσεις ανακούφισης για τα νοικοκυριά που απώλεσαν εισοδήματα σε βαθμό που δεν τους επέτρεπε να συνεχίσουν να ανταποκρίνονται στις αρχικές δανειακές τους υποχρεώσεις, ενώ ήδη εκκρεμούν προς συζήτηση περισσότερες από τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) αιτήσεις για εκδίκαση, σε δικασίμους που έχουν προσδιοριστεί μέχρι και το έτος... 2031. Μόνο στο Ειρηνοδικείο Αθηνών, ο αριθμός των εκκρεμών αιτήσεων άγγιξε την περασμένη χρονιά τις εκατόν τριάντα χιλιάδες (130.000)!


11.21.2017

Νέες ευνοϊκές αποφάσεις των Ειρηνοδικείων για τους δανειολήπτες

«Εσείς τα λεφτά σας θέλετε, αλλά δεν σας ενδιαφέρει αν οι άνθρωποι θα κόψουν τον λαιμό τους για να τα βρουν να σας τα δώσουν»! Με τη φράση αυτή εξέφρασε την αγανάκτησή της η ειρηνοδίκης για την τακτική εξόντωσης που ακολουθούν οι τράπεζες, κατά τη διάρκεια συζήτησης αίτησης πολίτη για υπαγωγή στον νόμο Κατσέλη.

Είναι μία μόνο περίπτωση από τις εκατοντάδες που εκτυλίσσονται καθημερινά στα Ειρηνοδικεία όλης της χώρας, που όμως χαρακτηρίζει τη στάση των λεγόμενων «κατώτερων» αυτών δικαστών τόσο απέναντι στους εξοντωμένους από την οικονομική κρίση πολίτες οι οποίοι εναποθέτουν σε αυτούς την ύστατη ελπίδα διάσωσης της αξιοπρέπειάς τους όσο και απέναντι σε παράλογες απαιτήσεις εκπροσώπων των τραπεζών.

Όταν κάποιοι άλλοι ανώτεροι ή ανώτατοι δικαστές «εγνωσμένου κύρους» νομιμοποιούν συλλήβδην διατάξεις που στερούν το οξυγόνο από τους χειμαζόμενους από τη μνημονιακή λαίλαπα πολίτες, η συντριπτική πλειονότητα των ειρηνοδικών της χώρας, εφαρμόζοντας χωρίς νομικίστικα τερτίπια τον νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, τον γνωστό πια σε κάθε Έλληνα ως «νόμο Κατσέλη», εμφυσούν ανάσες ζωής, επιτελώντας έτσι σπουδαίο κοινωνικό έργο.

Τα Ειρηνοδικεία, αυτά τα μικρά δικαστήρια με τις στενάχωρες αίθουσες, έχουν πλέον αναχθεί σε χώρους ιερούς για τους πολίτες που αιτούνται να υπαχθούν στον εν λόγω νόμο... Και υπάρχουν ειρηνοδίκες οι οποίοι όχι μόνο καταφέρνουν να σηκώσουν ανάστημα εκεί που οι ταλαιπωρημένοι πολίτες στέκονται με σκυμμένο κεφάλι ενώπιόν τους, αλλά και να βάλουν στη θέση τους αρκετούς ανάλγητους εκπροσώπους τραπεζών. Εγγράφοντας έτσι ετυμηγορίες ανθρωπιάς κι όχι παρακαταθήκες ιδιοτέλειας.

Υπόθεση 1

Σινιέ κοστούμι και «ιερά εξέταση»

«Για την ... ποιος είναι;» ακούγεται το όνομα της πρώτης τράπεζας και δεκάδες ζευγάρια μάτια σηκώνονται για κλάσματα του δευτερολέπτου οργισμένα προς το μέρος του πληρεξούσιου δικηγόρου της... Εκτός από μία τράπεζα που παρίσταται πάντα, ανεξαρτήτως ποσού οφειλής, οι υπόλοιπες εκπροσωπούνται από ένα χρηματικό ποσό και πάνω (διαφορετικό για την καθεμία).

Ξεκινάει η συζήτηση της πρώτης υπόθεσης.

Ο αιτών είναι δημοσιογράφος, με καθαρές μηνιαίες αποδοχές 822 ευρώ από αθλητική εφημερίδα.

Εχει δύο ανήλικα παιδιά, ενώ η σύζυγός του δεν εργάζεται. Όπως λέει, τον βοηθούν και οι γονείς του από τη σύνταξή τους... Χρωστάει στην τράπεζα κάποιες χιλιάδες ευρώ για ένα σπίτι 73 τετραγωνικών, το οποίο, όπως όλοι οι αιτούντες, πήρε με δάνειο πολύ πριν ξεκινήσει η οικονομική κρίση, στα χρόνια της πλασματικής ευμάρειας της χώρας.

Κι αρχίζει η... ιερά εξέταση από τη νεαρή δικηγόρο της τράπεζας.

-Εχετε αυτοκίνητα;

-Ένα.

-Πόσα κυβικά;

-2.000.

-Και πώς το συντηρείτε;

-Είναι ένα βάσανο που δεν μπορούμε να το ξεφορτωθούμε και να το αντικαταστήσουμε με κάτι άλλο.

-Υποστηρίζετε ότι τα προβλήματά σας άρχισαν από το 2012, αλλά αποπληρώνατε κανονικά τις δόσεις μέχρι το 2014. Πού τα βρίσκατε τα λεφτά;

«Μα, κυρία πρόεδρε, ο άνθρωπος όσο είχε έδινε, κι αυτό δείχνει ότι δεν ήταν μπαταχτσής» επεμβαίνει η συνήγορος του αιτούντος.

-Έκανα και κάποιες σποραδικές δουλειές με μπλοκάκι, είναι όλα κατατεθειμένα.

-Όταν λάβατε το δάνειο το 2004, ποια ήταν τα εισοδήματά σας; συνεχίζεται η εξέταση.

-Πάνω από 5.000 ευρώ.

-Από την εφημερίδα;

-Είχα τότε κι άλλες δύο δουλειές.

-Και τώρα δεν τις έχετε;

-Είμαστε σε μεγάλη κρίση, οι δουλειές στα ΜΜΕ μειώνονται συνέχεια, βλέπετε τι γίνεται... Η κατάστασή μας επιβαρύνθηκε και μετά την αίτηση που έκανα ήρθε η εφορία, έκανα ρύθμιση.

-Αντίγραφο μισθοδοσίας έχετε;

-Το προσκομίζουμε

Η υπόθεση δεν χρειάστηκε ούτε ένα τέταρτο για να συζητηθεί...

Η ειρηνοδίκης, που άκουγε σιωπηλή, απηύθυνε μια και μοναδική ερώτηση στον αιτούντα:

«Πείτε μου, σας παρακαλώ, τι μπορείτε να κάνετε, τι περισσεύει για την τράπεζα;»

Την επομένη εξέδωσε μια απόφαση ανακούφισης για τον δανειολήπτη (όπως και για τους περισσότερους), καθώς μειώθηκε κατά πολύ η δόση του δανείου του.


Υπόθεση 2

Το αγροτεμάχιο των 1.000 ευρώ

Η επόμενη ιστορία μας αφορά έναν αστυνομικό που έφτασε στο σημείο να καταθέσει ακόμη και τις πινακίδες από το μηχανάκι με το οποίο πήγαινε στη δουλειά του. Το σύνολο των δανείων του για ανακατασκευή του σπιτιού του είναι 38.000 ευρώ, η σύζυγός του είναι άνεργη, ενώ έχει ήδη κάνει ρύθμιση σε ΔΕΗ και εφορία.

Λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας, εξαιτίας του οποίου υποβάλλεται σε δαπανηρές εξετάσεις, έχει έξι μήνες να εργαστεί, με αποτέλεσμα να έχει και μείωση μισθού.

Το χτύπημα ήρθε στη συνέχεια –από πού αλλού– από τη δικηγόρο της ίδιας τράπεζας, που ψάχνοντας τα περιουσιακά στοιχεία δανειολήπτη εντόπισε… ένα ολόκληρο αγροτεμάχιο.

-Μάλιστα, έχω ένα αγροτεμάχιο στην περιοχή που είπατε, ομολόγησε κάθιδρος ο άνθρωπος...

-Μακάρι να είχα κι εγώ ένα εκεί, σχολίασε ανερυθρίαστα η δικηγόρος, για να εισπράξει την αποστροφή της συναδέλφου της που εκπροσωπούσε τον τρομαγμένο δανειολήπτη:

-Πόση αξία νομίζετε ότι έχει, κυρία συνάδελφε; Ούτε χίλια ευρώ.


Υπόθεση 3

Συνταξιούχος-μέντιουμ

Στη συνέχεια ξεδιπλώθηκε η ιστορία μιας 52χρονης υπαλλήλου σε δημόσιο νοσοκομείο με μισθό 600 ευρώ, από τα οποία τα 222 πήγαιναν στο δάνειο, ενώ σε λίγους μήνες η δόση θα εκτοξευόταν στα 500 ευρώ, αλλά και μιας αεροσυνοδού με 1.000 ευρώ μισθό, διαζευγμένης με δύο ανήλικα παιδιά, χωρίς βοήθεια από πουθενά και με ένα δάνειο-μέγγενη της τάξης των 27.000 ευρώ.
Την οργή όμως δικηγόρου τράπεζας προκάλεσε ένας συνταξιούχος αεροπόρος γιατί «δεν είχε προνοήσει –όπως κατήγγειλε ο εκπρόσωπος του πιστωτικού ιδρύματος– ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί τα δάνειά του και κατά τη διάρκεια της κρίσης», την οποία προφανώς... όφειλε να είχε προβλέψει.

«Ξέρετε ότι τα εξυπηρετούσε για χρόνια» αντέτεινε η συνήγορος του δανειολήπτη, για να εισπράξει την αποστροφή:

«Δεν θα κάνω διάλογο, ανέλαβε μια υποχρέωση κι όφειλε να τη φέρει εις πέρας».

Για την ιστορία, ο πρώην πιλότος είχε πάρει δάνεια συνολικού ύψους 320.000 ευρώ όταν πληρωνόταν αδρά από την αεροπορική εταιρεία, ενώ σήμερα τα έσοδα της οικογένειάς του ανέρχονται στα 1.100 ευρώ. Έχει τρία παιδιά, τα δύο από τα οποία σπουδάζουν στο εξωτερικό κι ο ίδιος, αν και ψάχνει εναγωνίως, δεν έχει καταφέρει να βρει δουλειά.


Υπόθεση 4

Οι ελιές και… ο καφές

Τον πιλότο διαδέχτηκε πάλι ένας άνθρωπος της τηλεόρασης, σκηνογράφος για την ακρίβεια, θύμα μεγάλου καναλιού που έχει βάλει φέσι σε μεγάλες παραγωγές. Με σύζυγο άνεργη δημοσιογράφο, καταβάλλει διατροφή σε πρώην σύζυγο, έχει ενοίκιο 320 ευρώ και πλέον μη σταθερό εισόδημα, καθώς δουλεύει σποραδικά σε μικρές παραγωγές.

Δανείστηκε το 2003, όταν το εισόδημά του επέτρεπε ένα τέτοιο άνοιγμα και έως το 2010 το υπόλοιπο του δανείου του ήταν 10.000 ευρώ.

Σήμερα η οφειλή του έχει εκτοξευτεί στις 80.000, καθώς αναγκάστηκε να λάβει και δεύτερο δάνειο, και καταβάλλει μόνο περιστασιακά κάποια μικρά χρηματικά ποσά.

Η γνωστή μας πια δικηγόρος της τράπεζας βρήκε για άλλη μια φορά έδαφος να κεραυνοβολήσει έναν ακόμη ασυνεπή πολίτη, που κατά την πάγια επιχειρηματολογία «δολίως δεν αποπληρώνει το χρέος του».

-Βλέπω ότι έχετε κάποια στρέμματα στη Μεσσηνία, γιατί δεν τα αξιοποιείτε;

-Το κληρονόμησα πρόσφατα μαζί και με άλλους συγγενείς... Στέρφα γη είναι δεν πουλιέται, κάτι λίγες ελιές υπάρχουν.

-Κι αφού λέτε ότι πλέον δεν παίρνετε δουλειές, γιατί διατηρείτε τον εξοπλισμό σας και δεν τον πουλάτε;

-Αν τον πουλήσω, τότε δεν θα έχω καμία ελπίδα να πάρω έστω και μια μικρή δουλειά.


Υπόθεση 5

Του πήραν και τα ψιλά

-Έτσι όπως το πάτε εσείς, θα του κόψετε του ανθρώπου κι έναν καφέ με μια γυναίκα, εξανέστη ο ειρηνοδίκης άλλης υπόθεσης –σε άλλο ακροατήριο– όταν άκουσε τον δικηγόρο της τράπεζας να απαιτεί να πάρει και τα τελευταία... 25 ευρώ από δανειολήπτη, όσα δηλαδή του απέμεναν από το πενιχρό μηνιαίο εισόδημά του.

Ενώπιον του ειρηνοδίκη στεκόταν ένας –γνωστός από τα χρόνια της τηλεοπτικής άνθησης– ηθοποιός. Εκείνα τα παλιά καλά χρόνια είχε πάρει ένα δάνειο 20.000 ευρώ, το οποίο αποπλήρωνε καταβάλλοντας δόση 500 ευρώ τον μήνα. Όταν αναγκάστηκε να καταθέσει αίτηση για υπαγωγή στον νόμο Κατσέλη, ημιαπασχολούνταν ως γκαρσόνι σε καφετέρια. Ο μισθός του; Γύρω στα 350 ευρώ τον μήνα.

Ο νεαρός ηθοποιός, που δεν μπορούσε πια να πληρώσει ενοίκιο, φιλοξενούνταν σε ένα μικρό διαμέρισμα του αδερφού του. Η δικηγόρος του υπέβαλε τα ανάλογα έγγραφα δικαιολογητικά και, όπως τόνισε στο δικαστήριο, από την άθροιση των χρημάτων που απαιτούνταν για κάλυψη βασικών βιοτικών αναγκών του περίσσευαν 45 ευρώ. Αιτήθηκε λοιπόν να εκδοθεί προσωρινή απόφαση μέχρι να συζητηθεί η κύρια αίτησή του για καταβολή δόσης 20 ευρώ. Τότε ήταν που πετάχτηκε ο δικηγόρος της τράπεζας και ζήτησε όλο το εναπομείναν ποσό για τη μηνιαία δόση, θεωρώντας προφανώς... πολυτέλεια για τον πολίτη να κρατήσει τα υπόλοιπα 25 ευρώ. Η... χάρη δεν του έγινε, ενώ προκάλεσε και την μήνιν του ειρηνοδίκη με τη συμπεριφορά του…

«Κάντε αιτήσεις και θα βρείτε το δίκιο σας».


Με αποφάσεις-ορόσημα οι ειρηνοδίκες υψώνουν ασπίδα προστασίας στην αξιοπρέπεια των πολιτών.

11.15.2017

Οι Ηλεκτρονικοί Πλειστηριασμοί & οι επιλογές των υπερχρεωμένων δανειοληπτών μετά τη πρόσφατη αλλαγή της νομοθεσίας

Διαβάστε αναλυτικά το άρθρο του Δικηγόρου Χρήστου Θ. Πέτκου στο newmoney.gr για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς & τις επιλογές των δανειοληπτών μετά την πρόσφατη αλλαγή του νόμου: http://www.newmoney.gr/palmos-oikonomias/324514-oi-epiloges-pou-exoun-oi-iperxreomenoi-daneioliptes-meta-tin-allagi-tis-nomothesias


Κατεβάστε εντελώς ΔΩΡΕΑΝ τον Oδηγό Επιβίωσης του Δανειολήπτη που παρέχει χρήσιμες συμβουλές σε όλους τους δανειολήπτες:http://petkos.us3.list-manage.com/subscribe?u=247b85cab6ed4d442145e98cb&id=c475076c66

11.13.2017

ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟ:29 Νοεμβρίου Ξεκινάνε οι Ηλεκτρονικοί Πλειστηριασμοί

Έντονη πίεση από την πλευρά των θεσμών για ανάθεση της αρμοδιότητας των Συμβολαιογράφων για τους ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ σε άλλο φορέα, που σύμφωνα με πληροφορίες μπορεί να είναι οι ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ ή ακόμα και υπάλληλοι του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Κρίσιμη θεωρείται αυτή η εβδομάδα για την τύχη των πλειστηριασμών, η ομαλή διενέργεια των οποίων έχει τεθεί από τους θεσμούς ως προαπαιτούμενο για το κλείσιμο της τρίτης αξιολόγησης. Μετά την απόφαση του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου να απέχει εκ νέου από τη διαδικασία των πλειστηριασμών έως και το τέλος Δεκεμβρίου, έντονη είναι η πίεση από την πλευρά των θεσμών για ανάθεση της αρμοδιότητας σε άλλο φορέα, που σύμφωνα με πληροφορίες μπορεί να είναι οι ειρηνοδίκες ή ακόμα και υπάλληλοι του υπουργείου Δικαιοσύνης. Το μοντέλο είναι δοκιμασμένο σε χώρες όπως η Γερμανία και η Ισπανία αντίστοιχα και έχει τεθεί επιτακτικά από τους εκπροσώπους των θεσμών στις τελευταίες συναντήσεις στα μέσα Οκτωβρίου. Ενδεικτικό της σημασίας που έχουν οι πλειστηριασμοί για την αποκατάσταση της ομαλότητας αλλά και για το ίδιο το τραπεζικό σύστημα είναι το γεγονός ότι στο θέμα αναφέρθηκε χθες κατά τη διάρκεια του Eurogroup και ο πρόεδρος της ΕΚΤ κ. Μάριο Ντράγκι, ενώ από την πλευρά του υπουργείου Οικονομικών διαμηνύεται ότι δεν θα υπάρξει καθυστέρηση και ότι «το σημαντικό είναι να μην βγει το πόδι από το γκάζι στην προώθηση των μεταρρυθμίσεων ενόψει της αξιολόγησης».

Η πρόταση για ανάθεση της αρμοδιότητας των πλειστηριασμών σε άλλο φορέα, έχει τεθεί από τους θεσμούς προς την κυβέρνηση με επιτακτικό τρόπο, διαμηνύοντας ότι πρέπει να διασφαλιστεί με κάθε μέσο η διενέργεια του πρώτου ηλεκτρονικού πλειστηριασμού στις 29 Νοεμβρίου, όπως έχει προβλεφθεί από τον νόμο. Η πρόταση για την ανάθεση της αρμοδιότητας έχει διατυπωθεί παράλληλα με εκείνη για την κατάργηση της τοπικής αρμοδιότητας των συμβολαιογράφων, δηλαδή την υποχρέωση ο πλειστηριασμός να μπορεί να διενεργείται από συμβολαιογράφο που δεν είναι εγγεγραμμένος στον σύλλογο του ίδιου νομού.

Η νέα απόφαση των συμβολαιογράφων για αποχή από τα καθήκοντά τους λίγες μόλις μέρες πριν από την ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας –έχει προγραμματιστεί για τα τέλη Νοεμβρίου– γεννά ερωτήματα, στο βαθμό που ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός έχει προκριθεί ως ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για την επάνοδο στην ομαλότητα. Να σημειωθεί ότι η απόφαση για αποχή έως τα τέλη του 2017 ελήφθη σε έκτακτη γενική συνέλευση το Σάββατο με ψήφους 134 υπέρ και 132 κατά και η αιτία αποδίδεται στα γενικευμένα επεισόδια και τους προπηλακισμούς κατά συμβολαιογράφων. Παρά το γεγονός ότι η επιστροφή των συμβολαιογράφων στα καθήκοντά τους τους τελευταίους μήνες αποδείχθηκε κενό γράμμα, αφού η δράση των λεγόμενων «συλλογικοτήτων» δεν επέτρεψε ουσιαστικά τη διενέργεια πλειστηριασμών, αποτρέποντας μάλιστα και πολλούς που είχαν αντικείμενο εμπορικά, βιομηχανικά ακίνητα ή ακόμα και πλοία, η επαναπροκήρυξη της αποχής για τους προσεχείς δύο μήνες συνιστά πισωγύρισμα στην όλη προσπάθεια ενεργοποίησης των πλειστηριασμών, που είναι «παγωμένοι» εδώ και εννιά περίπου χρόνια.


Από την πλευρά των συμβολαιογράφων η απόφαση επιδιώκεται να χρησιμοποιηθεί ως μέσο πίεσης προς την κυβέρνηση προκειμένου να λάβει μέτρα προστασίας των συμβολαιογράφων, οι οποίοι είναι αλήθεια ότι τον τελευταίο χρόνο έχουν υποστεί προπηλακισμούς, πολλές φορές υπό την παρουσία αστυνομικών, που ήταν απλοί παρατηρητές σε παρόμοια φαινόμενα. Στην ανακοίνωση, άλλωστε, που εξέδωσε ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος, γίνεται λόγος για την ανάγκη αυστηροποίησης του νομικού πλαισίου και της ποινικής αντιμετώπισης όσων επιτίθενται και προπηλακίζουν συμβολαιογράφους, ενώ διατυπώνεται και το αίτημα «για ανάληψη από το υπουργείο Δικαιοσύνης της εποπτείας και της ευθύνης της πλατφόρμας ηλεκτρονικής διενέργειας των πλειστηριασμών».

11.07.2017

Νέος «κόφτης» χρεών – «δεύτερη ευκαιρία» για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά - Αναλυτικά νέες αποφάσεις Ειρηνοδικείων

«Δεύτερη ευκαιρία» προσφέρει η Δικαιοσύνη στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά προκειμένου να διορθώσουν την αρχική ευνοϊκή ρύθμιση των χρεών τους, πετυχαίνοντας ακόμη μεγαλύτερη ελάφρυνση αν μετά τον πρώτο δικαστικό διακανονισμό η οικονομική τους κατάσταση επιδεινώθηκε ή εμφανίστηκαν σημαντικά προβλήματα υγείας.

Αποφάσεις διαφόρων Ειρηνοδικείων της χώρας επικαλούμενες το κοινωνικό κράτους δικαίου και την υπερχρέωση οικογενειών με ευθύνη της πολιτείας και των τραπεζών, δέχονται ότι επιτρέπεται να τροποποιηθεί και να βελτιωθεί η αρχική ρύθμιση, με την υποβολή αίτησης για μεταρρύθμισή της ακόμη και αναδρομικά εφόσον μεσολάβησαν γεγονότα που δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο τη ζωή του οφειλέτη.

Δικαστικές αποφάσεις – ανάσα περιφερειακών Ειρηνοδικείων για το νόμο Κατσέλη αποκρούουν ενστάσεις τραπεζών ότι είναι καταχρηστική ή «διορθωτική» απόφαση μιας ήδη ευνοϊκής για τον δανειολήπτη ρύθμισης και ανάβουν το «πράσινο φως» για νέο «κόφτη» χρεών, που μπορεί να προκύψει όχι μόνο με αίτηση μεταρρύθμισης αλλά και με αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για προσωρινή δικαστική διαταγή, εφόσον χειροτέρευσαν οι συνθήκες διαβίωσης και τα εισοδήματα του υπερχρεωμένου νοικοκυριού.

Κατά τις πρωτοποριακές αυτές αποφάσεις, η «δεύτερη ευκαιρία» για μια βελτιωμένη ρύθμιση αναδρομικά μπορεί να δοθεί σε κάθε περίπτωση ανατροπής των βιοτικών αναγκών και δεδομένων του οφειλέτη αρκεί να αποδεικνύεται η εκ των υστέρων επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης, που δικαιολογεί την αναπροσαρμογή των συμφωνημένων δόσεων, ανάλογα με τις νέες συνθήκες.

Έτσι επιτρέπεται αναδρομικό δικαστικό «κούρεμα» των οφειλών, εάν μετά την αρχική ρύθμιση, ο υπερχρεωμένος δανειολήπτης υπέστη νέα μείωση αποδοχών ή εάν απολύθηκε και αδυνατεί να βρει νέα εργασία ή όταν προέκυψαν σοβαρά προβλήματα υγείας για τον ίδιο ή για μέλη της οικογένειάς του, ή όταν αυξήθηκαν στην πορεία της ζωής του οι βιοτικές ανάγκες και οι σχετικές οικονομικές υποχρεώσεις.


Περίπτωση

Αυτό μπορεί να συμβεί, ενδεικτικά, όχι μόνο στην περίπτωση που διευρυνθεί η οικογένειά του με την απόκτηση (και άλλου) παιδιού, αλλά και στην περίπτωση που αυξηθούν γενικά οι διατροφικές ανάγκες αλλά και οι υποχρεώσεις σπουδών των παιδιών λόγω εισαγωγής τους σε ΑΕΙ-ΤΕΙ άλλης πόλης από τον τόπο διαμονής της οικογένειας, αλλά και λόγω ανάγκης παρακολούθησης φροντιστηρίου για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, για ξένη γλώσσα κ.λπ.

Στις δικαστικές αποφάσεις επισημαίνεται ότι η δυνατότητα ευνοϊκότερης ρύθμισης των οφειλών (μέχρι και απαλλαγή από τις οφειλές) βρίσκει τη νομιμοποίησή της ευθέως στο ίδιο το κοινωνικό κράτος δικαίου, που επιτάσσει ο πολίτης να μην εγκαταλειφθεί σε μια κατάσταση χωρίς διέξοδο και προοπτική, από την οποία ούτε οι πιστωτές μπορούν, άλλωστε, να αντλήσουν οποιοδήποτε κέρδος.

Ακόμα τονίζεται ότι μια τέτοια απαλλαγή χρεών δεν παύει να εξυπηρετεί ευρύτερα και το γενικό συμφέρον, καθώς οι πολίτες επανακτούν ουσιαστικά μέσω αυτών των διαδικασιών την αγοραστική τους δύναμη, προάγοντας την οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα.

Τα Ειρηνοδικεία επικαλούνται επίσης τη νομολογιακή γραμμή που δέχεται ότι οι επίμαχες διατάξεις για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά είναι σύμφωνες με επιταγές του Συντάγματος για την προστασία της ανθρώπινης αξίας, της οικογένειας, της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας, καθώς και για το κοινωνικό κράτος δικαίου.

Ακόμα επισημαίνουν ότι στην αυξανόμενη υπερχρέωση των νοικοκυριών συνέβαλαν ανενόχλητα η εισοδηματική στενότητα, τα υψηλά επιτόκια στον χώρο ιδίως της καταναλωτικής πίστης, οι επιθετικές πρακτικές προώθησης πιστώσεων, οι ατυχείς προγραμματισμοί και τα απρόβλεπτα γεγονότα στη ζωή των δανειοληπτών (όπως η απώλεια εργασίας, οι μεγάλες περικοπές αποδοχών, μισθών ή συντάξεων, η υπερφορολόγηση κ.λπ.), παράγοντες που έδρασαν καταλυτικά, υπό την απουσία θεσμών συμβουλευτικής υποστήριξης των καταναλωτών σε θέματα υπερχρέωσης, με αποτέλεσμα να αδυνατούν να αποπληρώσουν τα χρέη τους και να υφίστανται τις αλυσιδωτά καταστροφικές συνέπειες.


Άνοιξε ο δρόμος και για ανατροπές με ευνοϊκότερες ρυθμίσεις

Ανοίγοντας τον δρόμο και για άλλες ανατροπές με αντίστοιχες ευνοϊκότερες ρυθμίσεις, η Δικαιοσύνη έκανε δεκτές:

1) Αίτηση δανειολήπτη για μεταρρύθμιση της αρχικής ρύθμισης του Ειρηνοδικείου Κρωπίας, που είχε επιβάλει να πληρώνει μηνιαίως δόσεις 700 ευρώ σε 4 πιστωτικά ιδρύματα επί 20ετία για τη διάσωση της ακίνητης περιουσίας του, καθώς οι συνολικές οφειλές του είχαν ανέλθει σε μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.

Περίπου δύο χρόνια μετά τη ρύθμιση ο δανειολήπτης έχασε την εργασία του ως ασφαλιστικός σύμβουλος και το μέσο μηνιαίο εισόδημα των 700 ευρώ, ενώ εδώ και ενάμιση χρόνο παραμένει άνεργος, ζώντας με τη συνεισφορά της συζύγου του που εργάζεται στην ΕΛ.ΑΣ. και πλέον συντηρεί την 5μελή οικογένειά τους με τον μισθό της (1.279 ευρώ).

Το δικαστήριο κρίνοντας ότι το εισόδημα που θα απέμενε βάσει των αρχικών δόσεων δεν θα αρκούσε για να καλύψει τις βασικές ανάγκες διατροφής, ένδυσης, ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εκπαίδευσης τριών ανήλικων παιδιών, αλλά και του ζεύγους, κατέληξε ότι λόγω του μεγάλου ύψους των οφειλών και της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας η μηνιαία δόση πρέπει να περικοπεί από τα 700 στα 400 ευρώ για το διάστημα της 5ετούς διάρκειας ρύθμισης, κάνοντας δεκτή τη μεταρρύθμισή της και αποκρούοντας τις τραπεζικές ενστάσεις ότι η σχετική αίτηση είναι καταχρηστική και η νέα ευνοϊκότερη δόση δυσανάλογα μικρή.

2) Αίτηση δανειολήπτη στην Αχαΐα για βελτίωση της αρχικής ρύθμισης που επέβαλε το Ειρηνοδικείο Πατρών για καταβολή 80 ευρώ μηνιαίως και παρακράτηση άλλων 200 ευρώ από τον μισθό του ως δημοσίου υπαλλήλου, αφού οι αποδοχές του από 1.050 ευρώ μειώθηκαν μέσα σε λίγους μήνες σε 843 ευρώ, γιατί δεν πληρωνόταν πλέον προσαυξήσεις για νυχτερινή εργασία και Σαββατοκύριακα.


Ανάγκες

Παράλληλα διαπιστώθηκε ότι πολλαπλασιάστηκαν οι βιοτικές ανάγκες του, αφού αυξήθηκαν οι απαιτούμενες δαπάνες για δίδακτρα που όφειλε να καταβάλλει για ξενόγλωσσες σπουδές των παιδιών του και σε συνδυασμό με την επιδείνωση των οικονομικών του το δικαστήριο έκρινε αναγκαία τη μεταρρύθμιση και την περικοπή της δόσης στο μισό (ΣΥΝΟΛΙΚΑ 140 Ευρώ από 280 Ευρώ αρχικά).

3) Τη βελτίωση της αρχικής ρύθμισης που είχε κάνει Ειρηνοδικείο στην Κρήτη για χρέος λίγο μεγαλύτερο των 110.000 ευρώ, σύμφωνα με την οποία έπρεπε να καταβάλλεται δόση 200 ευρώ επί 20ετία για διάσωση της κατοικίας του δανειολήπτη, η οποία μειώθηκε στο μισό (στα 100 ευρώ) επειδή μειώθηκαν στο μισό και οι αποδοχές του.


Η νομολογία μπορεί να λειτουργήσει αντίστροφα


Δικαστικοί κύκλοι υποστηρίζουν ότι η νομολογία για βελτιωμένες δόσεις όταν επιδεινώνονται τα οικονομικά μπορεί να λειτουργήσει και αντίστροφα, εφόσον διαπιστωθεί σημαντική καλυτέρευση των οικονομικών σε σταθερή βάση (π.χ. μόνιμη εργασία, κληρονομιά).

10.31.2017

«ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Υπαγόμενες οφειλές: Οφειλές που έχουν γεννηθεί μέχρι τις 31/12/2016 και προέρχονται είτε από την επιχειρηματική δραστηριότητα του οφειλέτη είτε από άλλη αιτία, αρκεί να εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα του τελευταίου.
Αίτηση υπαγωγής μπορούν να υποβάλουν: Κατά κανόνα κάθε φυσικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα και κάθε νομικό πρόσωπο το οποίο έχει εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολογική κατοικία στην Ελλάδα εφόσον:

α) κατά τις 31/12/2016 είχε προς χρηματοδοτικό φορέα οφειλή από δάνειο σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών ή οφειλή που ρυθμίστηκε μετά τις 01/07/2016 ή είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση ή προς Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή είχε βεβαιωθεί η μη πληρωμή επιταγών εκδόσεώς του λόγω μη επαρκούς υπολοίπου ή είχαν εκδοθεί διαταγές πληρωμής ή δικαστικές αποφάσεις λόγω ληξιπροθέσμων απαιτήσεων εις βάρος του και
β) οι συνολικές προς ρύθμιση οφειλές του ξεπερνούν τα 20.000 €.


Αίτηση υπαγωγής δεν μπορούν να υποβάλλουν:
α) τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα,
β) οι πάροχοι επενδυτικών υπηρεσιών,
γ) οι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ), οι Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) και οι διαχειριστές αυτών και
δ) οι ασφαλιστικές εταιρίας.


Κριτήρια επιλεξιμότητας του οφειλέτη:

Να έχει σε τουλάχιστον σε 1 από τις τελευταίες 3 χρήσεις θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων (εάν τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα) ή είτε θετικά αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων είτε θετική καθαρή θέση (εάν τηρεί διπλογραφικό).

Υποβολή αίτησης: Ηλεκτρονικά από τον οφειλέτη μέχρι τις 31/12/2018 στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ). Μέχρι τη λειτουργία της πλατφόρμας θα υποβάλλεται σε έντυπη και ψηφιακή μορφή στις Διευθύνσεις Ανάπτυξης Περιφερειακών Ενοτήτων
.
Πρόσκληση του Ελληνικού Δημοσίου, των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και των χρηματοδοτικών φορέων ως πιστωτές για υπαγωγή οφειλέτη:
Εάν ο οφειλέτης δεν υποβάλει αίτηση υπαγωγής εντός 2 μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης της εξώδικης γνωστοποίησης, τότε για να υποβάλει αίτηση μεταγενέστερα απαιτείται εκ νέου πρόσκληση του.


Συντονιστές: Μέσα σε 2 μέρες από την κατάθεση της αίτησης η Ε.Γ.Δ.Ι.Χ διορίζει συντονιστή της διαδικασίας από το μητρώο συντονιστών που τηρεί (320 συνολικά, εκτός και εαν ο Ε.Γ.Δ.Ι.Χ κρίνει ότι ο αριθμός αυτός πρέπει να αυξηθεί), στο οποίο εγγράφονται κατά προτεραιότητα διαπιστευμένοι Διαμεσολαβητές του3898/2010.

Έλεγχος πληρότητας αίτησης: Εάν η αίτηση δεν είναι πλήρης, ο συντονιστής καλεί τον οφειλέτη να τη συμπληρώσει εντός 5 εργάσιμων ημερών. Εάν δεν τη συμπληρώσει εμπρόθεσμα η διαδικασία περαιώνεται ως άκαρπη. Μόλις η αίτηση είναι πλήρης ο συντονιστής εκδίδει υπογεγραμμένη βεβαίωση που πιστοποιεί την πληρότητα, την αποστέλλει στην Ε.Γ.Δ.Ι.Χ και μετά από εύλογο χρονικό διάστημα την κοινοποιεί στους πιστωτές.

Διαδικασία διαπραγμάτευσης: Καθ’ όλη τη διάρκεια της ο οφειλέτης και οι συμμετέχοντες πιστωτές φέρουν υποχρέωση ειλικρίνειας, εχεμύθειας (και ο συντονιστής) και συμμετέχουν με καλή πίστη.
Αναστολή εκτελέσεως: Από την αποστολή της πρόσκλησης συμμετοχής των πιστωτών στη διαδικασία και για 70 μέρες (με αίτηση του οφειλέτη φτάνει μέχρι και 4 μήνες) αναστέλλονται τα μέτρα ατομικής και συλλογικής εκτέλεσης καθώς και η λήψη ασφαλιστικών μέτρων, εκτός εάν αυτό προβλέπεται στη σύμβαση ή με αυτά επιδιώκεται η αποτροπή της απομάκρυνσης, αφαίρεσης ή μετακίνησης κινητών πραγμάτων από την επιχείρηση. Οι πιστωτές μπορούν να αιτηθούν πρόωρη παύση.

Περιεχόμενο της σύμβασης: Διαμορφώνεται ελεύθερα και ο πιστωτής μπορεί να εγγράψει υποθήκη, προσημείωση υποθήκης ή ειδικό προνόμιο σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη.


Απόφαση επικύρωσης: Οφειλέτης ή συμμετέχων πιστωτής μπορεί να υποβάλλει στο Πολυμελές Πρωτοδικείο αίτηση επικύρωσης της σύμβασης αναδιάρθρωσης. Η συζήτηση προσδιορίζεται εντός 2 μηνών από την κατάθεση και η απόφαση, η οποία είναι εκτελεστός τίτλος, δημοσιεύεται εντός 3 μηνών από τη συζήτηση.


Αμοιβή συντονιστή: 200 € για τις μικρές επιχειρήσεις, 400 € για τις μεγάλες επιχειρήσεις, εκτός και εάν οφειλέτης και πιστωτές συμφώνησαν μεγαλύτερη αμοιβή. Βαραίνουν το μέρος που προκάλεσε την υποβολή της αίτησης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά και προκαταβάλλεται στο συντονιστή.

Εμπειρογνώμονας για την εκπόνηση αξιολόγησης βιωσιμότητας: Προβλέπεται προαιρετικός διορισμός του με την υποβολή αιτήματος από τους πιστωτές που έχουν το 1/3 των δικαιωμάτων του συνόλου των απαιτήσεων και υποχρεωτικός διορισμός του για οφειλέτη που αποτελεί μεγάλη επιχείρηση (μεγαλύτερος κύκλος εργασιών από 2.500.000 € ή συνολικές υποχρεώσεις πάνω από 2.000.000 €).

Συνέπειες μη τήρησης της συμφωνίας: Πιστωτής μπορεί να αιτηθεί την ακύρωση της συμφωνίας (εκούσια δικαιοδοσία) ως προς όλους, εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλλει κάποιο ποσό σύμφωνα με τη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών για περισσότερες από 90 ημέρες. Αναβιώνουν οι απαιτήσεις των πιστωτών αφού αφαιρεθούν τα καταβληθέντα. Τεκμαίρεται μαχητά η παύση πληρωμών του οφειλέτη.


Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης:Μπορούν να προβούν σε αναδιάρθρωση οφειλών ακόμα και σε διαγραφή μέρους αυτών εκτός από αυτές που αφορούν ΦΠΑ, παρακρατούμενους φόρους ή ποσά από καταπτώσεις εγγυήσεων που έχουν χορηγηθεί σε δάνεια με την εγγύηση του Δημοσίου.

10.25.2017

ΑΠΟΦΑΣΗ-ΣΤΑΘΜΟΣ:Ζευγάρι με συνολικές οφειλές (345.633,70 € +466.762,39 €) =812.396,09 € θα πληρώσει μόνο 79.120,80 € (ποσοστό διαγραφής 91,00%)

Δικηγορικό Γραφείο Χρήστος Πέτκος & Συνεργάτες : Διαγραφή ποσού 733.275,29€ (ποσοστό διαγραφής 91,00%) – διάσωση κύριας κατοικίας 105 τμ με χώρο στάθμευσης 10,13 τμ & αποθήκη 11 τμ & (2) δύο επιβατικά αυτοκίνητα – Με τη υπ’ αριθμ. 153/2017 απόφαση Ειρηνοδικείου Κρωπίας:

Δείτε την απόφαση αναλυτικά εδώ: https://drive.google.com/file/d/0ByaWR8Qd0v5LUXplbzlLWUVYTXc/view